هوا شناسی
آرشیو اخبار
گالری تصاویر
فدراسیون
کردستان

  به كجا چنين شتابان(مقاله ای از سلام اسماعیل سرخ)


 

به كجا چنين شتابان

نخستين آذرخش زندگي از كجادرخشيد؟ هنوز كه هنوز است كانونهاي حيات در چشمه هاي گرم زندگي مي جوشد،آب جوشش زندگي، رشته گوناگوني آب برروي زمين جاودانه است، توچالها، درياها،رودخانه ها، چشمه ها، همه باشندگان از آن استفاده مي كنند. نيروي زندگي زا، پيوند است. هيچ چيز به تنهايي كارآيي ندارد.آب ،هوا،خاك ، خورشيدراز پيدايش،زمين ما زمان را بامقياس ميلياردها سال مي سنجد.زندگي راز گونه است جانوران به روش گوناگون به هم پيوسته اند وآميخته اند.پاره اي خودرا بازيستگاهها پيوند داده اند، عده اي از زيستگاههاخود راباجانوران تطبيق داده اند. دربازي بزرگ زمين، هرگونه وهرگروهي نقش خود رابازي مي كند.هيچ چيز بدرد نخور نيست وهرگروهي نقش خودرابازي مي كند همه درهماهنگي هستند.توآري تو، انسان به بازي درمي آيي. وگنجيه اي كه 4ميليلاردسال زمين به تو پيشكش كرده بهره مي جويي، توبا همه سستي هايت همه چيز رابه زير          مي كشي.برداشت از زمين مدتهاي مديد،تنها به اندازه نياز بود.زماني داداگرانه از زمين بهره مي گرفتيم زندگي كوتاه وكشت زمين مشكل. توانايي آدمي برآگاهي برسيستمهايش فزوني مي يابد.نزديك به ده هزارسال است به نخستين دگرگوني دست يافته ايم.كشاورزي به انباشت خوراك منجرشده است.كشت دانه ها وهماهنگي آنها بازندگي ، ميخ زندگي راكوبيد. ماهمچنين باشندگان روي زمين هستيم وشهرها بنياد گذاشته شد. ديواره ها وسنگها، پوسته هاي سفت شده ميلياردها آبزيان هستندكه كربن هوارا گرفته بعدازمردن سفت وسخت شدند وطبيعت شكل ديگر به خود گرفت اما انسانها اين داد وستد دادگرانه راهميشه ادامه نداد.مصرف كنندگان دادگرنشد.وبراي آسودگي خود همه چيزرابه هم زده ايم وهمه جارامي كاويم .گويا شتاب ونياز به كاري نيست،مگرتخليه سرچشمه هاي زندگي، هرروز نفتكشهايمان بزرگ وبزرگتر مي شود وشهرها بزرگ وبزرگتر.

مااز گنجينه اي كه پيدايش كره زمين چهارميليارد سال به ما پيش كش كرده است، تنها بادويست هزار سال حيات خودآن رازير وروكرده ايم. كه نزديك به 180 هزارسال آن سرگشتگي بود.اما به ياري هواي خوب ، آب ،خاك به زندگي نوين دست يافتيم .كه آفرينندگي، چيرگي مارا افزايش داده است. دريانورد شديم وبه كرات ديگر دسترسي پيداكرديم.وشهرهاي نويني پديدآمدتنها در6هزار سال پيش نخستين شهرها پديدآمدچونكه در شهرها بيشترآدمها درپناه همديگر هستند.واين شهرها زندگي آدميان رادگرگون كردودارائيها وانديشه هادرگردش.همه چيز باشتاب پيش مي رود، درست است آدمي ازيك سو بربازوان وفكرخود تكيه دارد واز سوي ديگر به نيروي پرهام وابسته است، هشياري آدمي وآگاهي او به سيستمهايش نهفته است چگونه باشكم گرسنه برجهان تسلط يافت؟

باآگاهي نوين دركشاورزي ،باانباشتن خوراك، نخستين نگراني هارا از خود وخانواده اش دور كرد.آدمي با شكيبايي از زمين بهره مند گشت، ونخستين شهرها راپديد آورد وكشاورزي راتحول داد.وهمچون بزرگترين پيشه جهان شد.همچون آئين از پدربه پسر آموخته شدچونكه پشتوانه زندگي است وهمچنان پابرجا ماند .گذرزمان،براي انسانها همچون باشندگان روي زمين درتحول، بانفت روزگاري ديگرآغازيد كه براي انسان فراسوي زمان رفت.در50 سال چنان پيشي گرفت كه برهمه آدميان قبل از او پيشي گرفت همه چيز نفتي شد وشهرهاي بزرگ هويداگرديد.از7ميليارد آدمي امروز نيمي درشهر مي زيند نيويورك به تنهايي شانزدهمين نيروي مالي جهان است.اين تحول چنان سريع شد چنانچه يك ليترنفت دريك روز نيروي100 بازورا مي دهد.وبراي سيركردن اين جمعيت افزون، 70درصد آب بدست آمده دركشاورزي استفاده مي شود. درزمين همه چيز به هم وابسته است براي آدمهاي كه از گرسنگي رهانيده اند . كشاورزي بازده خوب داشته است چنانچه گونه هاي هماهنگ جاي خود رابه گونه هاي ناهماهنگ داده است. وبيشترگونه هاي پايدار از بين رفته اند. پرورش شتابزده كار هرروزه شده است . دراين دشتهاي گسترده لگدمال شده درزير پاي انسانها وچرخ ماشينها، كشاورزي تك پرورشي شده، جاي گوناگوني راگرفته است. به يمن نيروي كار ارزان ونفت ،تحولي سريع وسرطاني در صنعت، سراسر گيتي كه نواي مارا مي شنود. ما مي دانيم پايان اين نفت ارزان نزديك است ولي نمي خواهيم آن را باور كنيم، همه چيز شتابزده است.

باپيشرفت هرچه بيشتر جهان نيرو افزايش مي يابد، واز دل كانها همه چيز بيرون مي ريزد.درروند 20سال آينده همه كانها بيرون آمده از دل زمين،به اندازه تاريخ بشريت است. درپايان اين سده با بهره گيري از زمين ودارائي آن،چيزي ازآن باقي نمي ماند.از سال 1950جابجايي كالا 20برابر شده است كه90درصد آن ازراه دريا است وشهرهاي ماليخوليائي ،در دوبي همه چيزنشدني،شدني مي شود مثل ساخت آبخستهاي دروغين برروي دريا.چنانچه نزديك به 30سال است كه از فروش نفت، دوبي دارا شده است.

هرچند حالا نفتي برايش نمانده است اما هنوز پول دارد وبه بهاي سنگين آب دريا رابراي مصرف، شيرين مي كند. تابش خورشيد درآن بي پايان است ولي استفاده وبهره وري آن را نمي دانند.شايد دوبي گزينش خود راكرده است.بهره پول راشناخته است. شايد برايش جايگزين نفت شود.تنها كاري كه كرده است از كشورهاي دارا وثروتمند پيروي كرده است. مانينديشيده ايم كه چه چيزي راداريم وآنچه راكه پرهام وطبيعت به ماداده است از ميان مي بريم.هيچ سرچشمه زندگي درپناه نمانده است درآنجا از پول نفت ديوانه ترين رويا به حقيقت پيوسته است. آسمانخراش800 متري سربرآسمان مي سايد شايد هيچ كجا مثل دوبي ازسرچشمه هاي پرهام وطبيعت دورنشده است.آيا اين روياهاي مالخوليائي مي تواند دوام آورد.چه اندازه از تلاش واراده ما بوده وچه اندازه پرهام به ماداده است. شمار مردمان جهان دراين سده 2برابر شده است، شمار ماهيگيران5برابر. بااين روش ¾ بخشهاي ماهيگيري برباد رفته است. با ندانستن زمان براي تخمگذاري ، ماهيهاي بزرگ از بين مي روند. مارشته زمان رابا ندانم كاري خود از بين مي بريم چنانچه پرندگان دريايي براي خوراك بايد راه درازي را بپيمايند.با اين روش تا2050بيشترماهيهاي ازبين خواهندرفت.از5نفر آدمي روي زمين 1تن باماهي سير مي شود ما ازياد      برده ايم كه سرچشمه هاي زندگي كميابند وكم وكوتاه است.زمين در4 ميليارد سال حيات خود همه چيز رادرنهايت سخاوت به ما پيشكش كرده است . انسان تنها با دويست هزار سال حيات خود همه چيز را زير ورو مي كند .ماناقوس ويراني را مي شنويم ونمي خواهيم آن راباور كنيم.قبل از اينكه در هنگامه ها وگونه ها دست يابيم وهمه چيز رابه نابودي بكشانيم، سعي كنيم باهشياري تهديدها رابه فرصت تبديل كنيم .بسترآبهاي زيرزميني مي خشكد.اين پيروزي برگرسنگي به بهاي سنگين تمام شده است.21 ميليون چاه درهندحفرگشته است،⅓آن رها گشته است.چرا دور! دشت قروه وهمدان تا15 سال قبل عمق چاهها در10 متري به آب مي رسيد حالا درعمق100متري هم آبي نمانده است.به بهاي سنگين آب استخراج مي شود.بيشترخاكها شورشده ونصف چاهها هم بلا استفاده ورها شده است. تابه كي اين سراب مي تواند دوام آورد .اغلب رودهايمان ديگر به دريا راه پيدا نمي كند. رودخانه جغتو وتتهو ديگر سالياني است دربيشتر فصلها به درياچه اروميه وصل نمي شوند تا 2020ميلادي،2ميليارد انسان به آب دسترسي پيدا نمي كنند، همه چيز زنده وهمه چيز به هم پيوسته است.ما هماهنگي هستي رابراي نيازهاي آني برهم مي زنيم.زندگي پيوند ميان آب ،خورشيد،زمين وجنگل است. كه گسستگي يكي از آن آسيب جدي به زندگي است بيشتر زمينها كويري مي گردد ومراتع به بيابان .مقدار آبي هم در دل كويرها باقي مانده است، آبهاي زيرزميني25هزارساله است كه ذخيره شده وبراي درآوردن آن بايد بهاي سنگيني هزينه گردد.اين آبها دوباره سازي نمي شوند.درعربستان روياي كشاورزي دربيابان بي رنگ شده است.ازدل زمين بيرون آوردن آب ،نيروي سخت وگران وپول هنگفتي مي خواهد.ازرودخانه اردن باريكه آبي باقي نمانده است ازآبها براي كشتزارها وارسال ميوه وسبزي به خارج استفاده شده است، سرنوشت رودخانه اردن بيگانه نيست.سرچشمه بيشتررودها ديگربه دريا نمي رسند. يك رودخانه از ده رودخانه، ماهها است كه به دريا نمي رسند.درياهاي مرده ، روزبه روز بيشتر برسرزبانها مي افتد.درياهاي مرده كه نامشان رااز پرنمكي گرفته اند، كه هيچ موجودي درآن زندگي نمي كنند،باگرماي بيشتر آبخزهاي نمكي پديد     مي آيد.شايدزيبا باشند ولي مرده وسنگين هستند.به همين منوال اگر پيش رود تا ده سال آينده دركشورما، درياچه اروميه به سرنوشت درياچه آرال گرفتار مي شودوميليونها تن نمك به جاي مانده درقعردرياچه ومعلق درفضا. شوخي انسان راببين، چه تراژدي پديدآورده است.

لاس وگاس دردل كوير ساخته شده است وبيشتر از هرجاي جهان آب مصرف مي كند.براي بسياري ازما روياي آمريكا درلوس آنجلس شكل مي گيرد، به پهناي 100كيلومتر،شمارخودروها به اندازه انسانهاي آنجا است. شبها روشنائي رنگ پريد ه اي درمقابل آسمان پرفروغ خودرا مي نماياند.تابه كي اين سراب، مي تواند پايدار بماند. زمين تاب اين افسار گسيختگي را نخواهد داشت آب كلرادو به دريا نمي رسد .تاپيش از2025ميلادي كم آبي مي تواند2ميليارد انسان راگرفتار كند.هنوز اندك اميدي،مارا اميدوار مي سازد،درقسمتهاي نمناك زمين آب فراوان است، مردابها،آنها6درصد زمين را                    مي پوشانند.مردابها، رواني زمين را پوشش مي دهند.مثل اسفنج عمل مي كنند در رطوبت                   مي گيرندودرخشكسالي به زمين آب پس مي دهند.درزير آبهاي آرام ، كارگاههاي پيدا است مردابها براي پالايش وزنده كردن آبها ابدي هستند.ما هميشه اين جايگاههاي نمناك رابيخود پنداشته ايم، وآنها راخشكانده ايم،يابراي خانه سازي وامورات صنعتي، ناآگاهانه درسده گذشته نيمي از مردابها را خشكانده ايم. نه به پرباري آنها ونه به چرخه آن آگاهي نداشته ايم.جادوي زندگي دربرابر چشمانمان مي گذرد.همه چيز به هم پيوسته است،آب، خاك، هوا،درختان.

 درختان در دم وبازدم مه سبكي درزمين پراكنده مي كنند ونمناكي زندگي رابه ارمغان مي آورند آنها مادران باران هستند.آنها هماهنگي هوا وباران هستند.درپناه درختان ¾  گونه هاي متنوع زندگي          مي رويند،درجنگلها گياهان درماني مي رويند.مالروب ها شش هاي پهناب ها هستند، جنگلهاي شناور روي درياوششهاي زمين هستند .ازسال1960 ميلادي ازميان رفتن جنگلهاباشتاب پيش ميرود، يعني هرسال 13 ميليون هكتار جنگل از بين ميرودبه اندازه ¼ مساحت كشورفرانسه. ⅕آمازون وجنگلهاي پربركت آن از بين رفته است وبه جاي آن كشت غلات جايگزين گشته است.خصوصاً سويا.

ماهماهنگي هستي رابراي كشت غلات به هم مي زنيم.بلاي عصرامروز، آتش سوزيها،كربن زيادي پراكنده مي شود.خصوصاً باازبين رفتن جنگلها،يكي از علايم بزرگ دگرگوني هوا، همراه باآن هزاران باشنده ازبين مي رود،سرچشمه دگرديسي وحيات ازبين ميرود.تا20سال پيش«بورنوئو»بزرگترين جنگل بود، كه اين رشته هم گسسته مي شودودرآنجا هم تك پرورشي جاي گوناگوني جنگل رااز بين برده ايم،زندگي پيوند رشته آب،خاك،هوا وجنگل است.سرچشمه دگرديسي ورسائي براي هميشه از بين مي رود. كشور بورنوئو يكي ازبزرگترين زيستگاههاي جنگل بود. حال نابود گشته وبه جاي آن درخت هاي «اكاليپتوس»را جايگزين كرده اند.كه خميرمايه كاغذ است ونياز به كاغذ چندين برابر شده است وباعث شده مصرف «اكاليپتوس» براي توليد كاغذ.كشت اين نوع در50سال گذشته 5برابر گردد. جنگل تك درختي وتك پرورشي سريع ووسيع است ولي هيچ تنوعي درآن نيست .اصلاً جنگل نيست ودرپاي اين جنگلها به علت سمي بودن برگهاي اكاليپتوس هيچ گياهي نمي رويد.هيچ جنگلي،جاي جنگل ديگر را نمي گيرد.ودرختان رابه كاغذ تبديل مي كنيم.نتيجه اينكه كشورهاي فقير براين سراب باقي مي مانند مثل هائيتي،كه يكي ازتنگدسترين مردم جهان است.وبدون كمك بيگانگان يك روز هم نمي تواند پايدار بماند.برتپه هاي هائيتي 2درصد جنگل باقي مانده است،بدون سبزه ومرتع ودرخت.

 چه وحشتناك،حتي كشورهايي بي ثباتي كه خطر فروپاشي هرلحظه آنها را تهديد مي كند .زمين كارگاه زندگان است.درعين حال نازك وشكننده.سرگذشت گيتي مارابه فكر وامي دارد درختها رابريدند،زخمهاي عميق شكافته مي شود،زمينها بياباني وزمينها شسته مي شودزمين خشك ،آب باران را نمي مكد.آسيب اين شستشوها وحشتناك،زخمهاي عميقي خواهد بود پوسته نازكي كه هزاران سال حاصل شده بود نابود مي گردد.زمين پايگاه زندگان است آن را دريابيم.

باخشكي وشكنندگي زمين روبرو شده ايم وزمين باآبها قهركرد.درگرداب افزايش جمعيت وخشكي گير. بزرگترين رازي كه انسانها بايد بدانند چرا مردم پيش ازآنكه ديرشود واكنش نشان دهندآنهم به صورت شورش هاي كور، گرسنگي ،جنگ و...كوچ.

در50سال ،بيش از200هزارسال حيات برزمين تاثيربدگذاشته ايم.بنگريد70درصدمردم نيجريه فقيروتنگدست،ونيمي ازمردم تنگدست جهان متاسفانه دركشورهاي هستند كه داراي سرچشمه هاي ثروت هستند، بازي روزگار را ببين.

پيش ازآنكه ديرشود واكنش نشان دهيم.جدايي ميان دارايان وتنگدستان هيچوقت تا امروز نبوده است.تمام ثروتهاي جهان ميان2درصد مردم جهان است كه حاصل اين نابرابري كوچ،جنگ وعصيانهاي ويرانگراست. وعاقبت گسترش وسيع وبي قواره شهرنشيني .هرهفته يك ميليون جمعيت به شهرها اضافه مي گردد. آيا اين نابرابري مي تواند دوام آورد؟

20درصد از مردم جهان چون نيرومندترنداز80درصد كانهاي زيرزمين بهره مي برند.

شهرلاگوس در نيجريه، نمونه رشد سريع شهرنشيني.درسال1960 شهركوچكي بودبا700هزار جمعيت تاسال2025 ،16ميليون ،تنگدست درآن جمع مي گردند.⅙ جمعيت جهان كپرنشين هستندكه به آب،دستشويي،برق دسترسي ندارند.گرسنگي دوباره افزايش مي يابد،وامروز 1ميليارد انسان گرفتار آن هستند، آيا اين نابرابري مي تواند همچنان پايدار بماند.بيچارگان درپي زندگي آشغالها را مي كاوند،ماهم درپي زندگي بهتر همه چيز را مي كاويم.پنداري نيازهايمان سيرپاياني ندارد.ماهيچ دگرگوني درزندگي خودپديد نمي آوريم.پنداري شتاب ونياز به كاري نيست،مابرپيمانهايمان وفادار نمانديم،ماكاشته هاي خودرا مي درويم.زمين داردگرم مي شود.كارهايمان نابودي جنگلهارادرپي داشته، بي آنكه بينديشيم همگي يافته هاي زمين رابرهم مي زنيم.همه نگاهايمان بريخهاي قطبي است، كه دير نمي پايد باگرماي زمين تاسال2030يخهاي قطب هم از بين برود.بحران جمعيت وگرما باشتاب پيش مي رود.آدمي هرگز چنين آب وهواي بد به خود نديده است.بهره گيري بيش از حد از سرچشمه هاي زندگي،(آب ،خاك،هوا،جنگل) هماهنگي رابرهم زده است.

داستان كربن است،هواي مارا مثل كوره كرده است.گرماي كه طبيعت ميليونها سال درخود نگه داشته بودتازندگي رادرآن نگه دارد.حالا كارهايمان در20سال گذشته چنان آب وهواي زمين رابرهم زده است.نابودي جنگلها، اكسيدكربن عامل گرم شدن زمين را افزايش داده است.هرسال 13ميليون هكتار جنگل به اندازه ¼مساحت كشورفرانسه از بين مي رود¼پستاندارن،⅛پرندگان،⅓آبزيان درمرز نابودي هستند.چهره كليمانجارودگرگون شده ،80درصد توچالهاي آن خشكيده است.توچالهاي كه درروند بازسازي آب نقش بزرگي دارند.درزمستان آب را درخود نگه مي دارند ودرتابستان آب سرازير مي شود.ماباندانم كاري خود همه چيزرابه نابودي مي كشانيم،هماهنگي آب وهواي از12 هزار سال پيش ، به ماكمك كرد كه پيشرفت كنيم،داريم اين هماهنگي را به نابودي تبديل مي كنيم رخدادها افزايش مي يابد وتادروازه شهرهاي بزرگ پيش رفته است.رشته هماهنگي آب وهوا به هم ريخته است.شهرهاي ويران وكلان شهرها به گرماي زمين كمك مي كنند. آيا جهان مادارد از بين مي رود؟

تابه كي اين سراب مي تواند پايدار بماند زمين تاب اين افسارگسيختگي راندارد.مابه ريشه مشكلات آن نمي انديشيم ودرپي چاره جوئي نيستيم.همه نگاهايمان به سوي قطب شمال چرخيده است.او هم باشتاب پيش مي رود.يخهاي آن راحت آب مي شوند.قطب در40سال گذشته 40درصد يخ خود راازدست داده است.با همين منوال تا2030 يخهاي قطب ازبين مي روند.پرتو خورشيد روزي كه يخهاآن رابه سوي آسمان مي پراكندند.امروز آبهاي تيره آن را جذب مي كنندوگرمتر مي شوند.آدمي هرگز چنين آب وهواي گرم نديده است.دورنرويم، كوه دماوند تا20سال قبل،يخچالهاي متراكم، همچون بلور از ارتفاع4500متربه بالارادربرگرفته بود.ازشمالشرق،يخچالهاي«عروسكها»واز سمت شمال يخچالهاي«دوبي سل»و«سيوله» كه همواره هراسي در دل كوهنوردان مي افكند.

امروزدرگرماي بيش ازحد15سال اخير چنان عقب نشيني كرده اندوآنچه هم باقي مانده است به غيراز توده هاي متخلخل برف چيزي به جاي نمانده است. كه درآينده نزديك نمي توان به آن برفهاي جاويدان گفت. وهمچنين يخچال«سرچال»درعلم كوه مازندران دومين قله ايران.

زنگ هشدارآب وهواي جهان در سيبري نهفته است.سرزميني كه هميشه يخ بسته است. درزير بسترش بمب هواي نهفته است«حبابهاي گاز متان».پديده اي اگربالا آيد20برابر كربن موجب گرماي زمين خواهد بود. پديده اي كه مارا به سوي سرزمين ناشناخته وويران خواهد راند.براي ما،ده سال بيشتر نمانده است تا به سوي اين سرزمين ناشناخته پرتاب نشويم،جلوگيري كنيم.

ماپديده فراسوي شناخت وتوانايي خودرا آفريده ايم وزمان كمي داريم كه از پساب شدن اين زمين ناشناخته جلوگيري كنيم.همه اين نابسامانيها راخود آفريده ايم .چشمهارا نبنديم اين سده چگونه تاب سنگيني 9ميلياردآدم رابرآورد. كاشته هايمان را بسوي خودمان منعكس مي كند. جهان 12 برابر بيشتر براي ارتش وجنگ هزينه مي كند ويك برابر آن را براي صلح وهمبستگي وآموزش وپرورش واحياي جنگلها ومراتع هزينه نمي كند. 5هزار انسان هرروز ازآب آلوده مي ميرند. بيش از يك ميليارد انسان گرسنه اند.40درصد زمينهاي كشاورزي آسيب ديده اند.هيچگاه كره زمين تابه اين حد نابسامانيها رابه خود نديده است.

زمان كوتاهي است پيوند ميان آب،خاك،جنگل رابريده ايم،مازمان كوتاهي براي دگرگوني بهتر داريم.20درصدمردم بيش از80درصدمنابع جهان را استفاده مي كنند.بيشمارند آنهاي كه در اين نابساماني كاري نكرده اند اما بهاي آن را مي پردازند.آيا براي گستن آدميان بايد ديوار ساخت؟

براي خوشبختي عده اي وبدبختي عده اي ديگر.زمين وآب وهوا، مرزي  ندارد.ازآن همه مااست. براي بدبيني جاي زيادي نيست. هم بستگي آنها به يكديگر درهماهنگي وباشنده هابه همديگر مي تواندجاودان باشد.آيا بهره گيري بي رويه از سرچشمه ها،باشنده هارانابود مي كندتا2050ميلادي ¼ باشندها نابود مي شود . امروز درهماهنگي زندگي، پرهام به هم ريخته است.يخهاي گريلند، بربستر گريلند، كوههاي يخ بيشتر وبيشتر هستند20درصدآبهاي زمين رادربردارد.قطب شمال در30 سال گذشته 30درصدگسترش خود را از دست داده است.وباگسترش گرما،يخهاي گريلند آب مي شوندو7مترارتفاع آب دريا رابالا مي برد.گريلنداز نخستين گازهاي توليد شده درجاهاي ديگر رنج مي برد.زمين وآب مرزي ندارد،دربستر گريلند بسترهاي آب بوجودآمده است كه به ازبين بردن آن كمك مي كند.رودخانه هاي يخي بربستر يخها فرو مي رود ومي شكند، آب شيرين گريلند به آب شور پهناب دريا مي ريزد. تنها در سده بيستم بالا آمدن آب دريا 20درصد بوده است وكوههاي يخ بربستردريا شناور        مي شودوبه سوي دريا مي راند.همه چيز به هم ريخته است.مرجانها كه به توليد اكسيژن اين كره خاكي كمك مهم وموثر مي كند. به گرماي آب حساسيت دارند و30درصد مرجانها از بين رفته اند. هنگامه هاي باران به هم ريخته است.در هوا راه وزش بادها به هم ريخته،نگراني ها بيشتر مي شود.عده اي به فكر كوچ وعده اي ديگر درفقر.. .

پيش از2050ميلادي دست كم 200ميليون پناهجويي آب وهواي خواهيم داشت ، وتا همين زمان سال 2050ماهيگيري پهناب ها از بين خواهد رفت.هرسال هشدارهاي دانشمندان نگران كننده است.از هر15شهر11شهردركناردريا ورودخانه ها ايجاد گرديده است. باشورشدن آب چاهها وبالا رفتن آب دريا، مردم چگونه به آب نوشيدني دسترسي پيدا كنند. پديده جابجايي گسترده وحتمي است،اما نمي توان چگونگي آن را پيش بيني كرد.دركشور مالديو بيشتر مردم از حالا به فكر كوچ هستند. باروند گرم شدن زمين ،هيماليا آن برفهاي جاودان وتوچالهاي آن پس روي كرده اند ، كه پديد آورنده سرچشمه رودهاي مهم گنگ،مكنگ،يانگ تسه كيانگ دركشورهاي هندوچين وپاكستان وبنگلادش، نپال ، با2ميليارد مردم تنگدست وابسته به آب هيمالياهستند.ازهمه جا بيشتر، بنگلادش با روندگرم شدن زمين وبالا آمدن آب دريا، نصف زمينهاي خود را از دست مي دهد.مردم در پناه نخواهد بود وكوچ مي كنند اما به كجا؟

كشورهاي دارا هم در پناه نخواهند بود،دراستراليا نيمي از سرزمين آن آسيب ديده است. شهروندان نوين، كشاورزان تنگدست، واين گسترش شهرنشيني نوين است كه اساس آن برتنگدستي است نه دارائي. هرهفته 1ميليون به جمعيت شهرها اضافه مي گردد.مثل اينكه شتاب ونياز به كاري نيست، مگرتخليه كردن سرچشمه هاي زندگي.ميليونها سال زمين گرما رادرخود نگه داشت تازندگي رادرآن پرورش دهيم.مادر دهها سال آنرابه باد داده ايم بي آنكه بينديشيم.تك تك يافته هاي زمين رابه هم زده ايم،دگرگوني هوا روند نابودي باشندها را تسريع مي كند.دراين جهان هستي، هماهنگي پرهام رابه هم ريخته ايم،آب وهواي زمين بخشيدني نيست به همه ما تعلق دارد.

دركنار اين همه رنج وويرانيها، چندهزار مرد، زن،كودك رادركنارراهها رها كنيم؟

من مي دانم آدمي مي تواند به تنهاي تمام ديوارها را بشكند، چونكه همبستگي وپيوند انسانها وطبيعت بهتر وبرتراز هرجاي ديگر است.جادوي زندگي دربرابرچشمانمان مي گذرد بايد اميدوارانه بدان بنگريم ودرتلاش براي حيات دوباره زيربناهاي زندگي وپرهام.يافته هاي مابادرختان همزبان است همه از يك خانواده هستيم. هستند دراين دنياي متلاطم، راز هماهنگي آب وهوا وخاك رادرك كرده ودرتلاش براي بازسازي سرچشمه هاي دگرديسي ورسائي ،وبراي پيوند آب، هوا،جنگل وخاك درتلاش.

 نور اميد هنوز مي تابد وروشنائي مي بخشد.دركناررنج وبدبختي انسانها، ميليونهاNGO را مي بينيم كه به دور ازهرتعصبي، براي خوشبختي انسانها وزنده كردن سرچشمه هاي زندگي درتلاش،وبرايشان همبستگي ميان انسانها نيرومندتر از هرخودخواهي. هنوز قطب جنوب داراي سرچشمه هاي است متعلق به تمام جهان،20درصدآب مورد نياز جهان رادرخود نگه داشته است.كه دارايي پيماني جهاني است،49كشور هم صدا براي حفظ اين ميراث جهاني اولين پيمان راثبت كرده اند. كه سرچشمه پيوند آرامش وآسايش همه خواهد بود.

كشوركاستاريكا ميان ارتش وپاسداري از طبيعت وسرچشمه هاي زندگي وآموزش وپرورش دومي رابرگزيده است،كشورلسوتو، فقيرترين كشوردنيا بيشترين پول رابراي آموزش وپرورش هزينه مي كند.قطردانشگاههاي معتبري دارد.وكمي بيش ازيك سده است توسط كشورهاي باانديشه هاي نوين پاركهاي كياني به پاشده است.درنيويورك به نيروي كيان پي برده اند.تمام آب نيويورك ازجنگل پديد مي آيد.دركشور كره جنوبي كه تمام جنگلهايش رادرجنگ دو كره ازدست داده بود، حالا به يمن تلاش وفكربزرگ 70درصد جنگلهاي آن زنده شده است.

گابن مركز توليد چوب، ازجنگلهاي وسيع آن است ولي چهارچوبي براي راههاي بهتر استفاده كردن ازآن واحياي جنگل برنامه ريزي نموده اند.به كارگيرندگان هشيار باشيم، جاي براي بدبيني نيست به اندازه نيازخريد كنيم،ماخانه هاي مي بينيم از نيروي آفتاب براي برق استفاده مي كنند .نيوزيلند،آيسلند،اطريش،سوئد،پرورش نيروهاي پايدار رادركارخود دارند.

همان آفتاب،آب،باددر دشتهاي وسيع، گيرنده هاي از خورشيدنيرو گرفته اند.دردريا از نيروي خيزابها برق توليد مي كنند. 20درصدبرق هلندازآب ونيروي پايدارتوليد مي شود.درزمين همه چيز به هم پيوسته است پيوستگي آن با خورشيداست.تازمين پايداراست،نيروي خورشيد جاودانه است.خورشيد سرچشمه نيروي حيات است.ازكاويدن درزمين دست برداريم وبه آسمان بنگريم وراههاي نوين رابيابيم. خورشيد دريك ونيم ساعت،نيازانرژي يكسال انسان رابرآورده مي كند.اگردرآن آگاهي وفن آوري داشته باشيم.

متاسفانه هنوز80درصد نيرو ازفسيل به دست مي آيد.درچين هرهفته 3نيروگاه زغال سنگ احداث مي شود.درمقابل كشوردانمارك كربن ايجاد شده از نيروگاههايش رابه زيرزمين وارد مي كند تا وارد هوا نشود.درآيسلند، نيروگاهي ديدم كه باگرماي زمين كار مي كند.دردانمارك 20درصد كهربا ازپروانه هاي بادي تهيه مي شود.

من كشاورزان درخورتلاش ديدم كه به آينده مي انديشيدند، من ماهيگيران هشيار ديدم كه نگران دريا بودند.شايد من وتو دريك كشور زندگي نكنيم، ونياز من وتو فرق داشته باشد اما زمان آن رسيده است به ياري هم بشتابيم .از سرچشمه هايمان براي آموزش وپرورش ،حيات دوباره كيان وصلح بهره برداري كنيم. به كارگيرندگان هشيار باشيم.

ديگرجاي براي انديشيدن گذشته ها نيست، آنچه برايمان باقي مانده،در پيوستگي وهمبستگي بيشتر دراين كره خاكي برسرراهي هستيم،هريك كليدي براي گشايش مشكلات داريم.زمان آن فرا رسيده به ياري هم بشتابيم.زمان آن فرا رسيده است،دنباله داستان راباهم بنويسيم.ما ادامه تاريخ را خواهيم نوشت همه با هم.

                                                                                     

منبع: ميديا،كهكشان

                                                                                             سلام اسماعيل سرخ

                                                                                                                                                                                                        

رئيس هيئت كوهنوردي شهرستان ديواندره وبنيادزاگرس شناسي

ارسال شده توسط . farid.bayzidnezhad.-پنجشنبه 18دی ماه1393- ساعت 11.35

    نام   

 ایمیل     

متن